Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.19/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 września 2013 r. - Hiszpania przeciwko Komisji

(Sprawa T-402/06) 1

(Fundusz Spójności - Rozporządzenie (WE) nr 1164/94 - Projekty infrastrukturalne w dziedzinie ochrony środowiska realizowane na terytorium Katalonii (Hiszpania) - Częściowe cofnięcie pomocy finansowej - Zamówienia publiczne na usługi i roboty budowlane - Kryteria udzielania - Najkorzystniejsza oferta - Równość traktowania - Przejrzystość - Oferta nienormalnie niska - Kwalifikowalny charakter wydatków - Określenie wysokości korekty finansowej - Artykuł H ust. 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94 - Proporcjonalność)

(2013/C 325/30)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: początkowo J. M. Rodríguez Cárcamo, następnie A. Rubio González, abogados del Estado)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo A. Steiblytė i L. Escobar Guerrero, następnie A. Steiblytė i S. Pardo Quintillán, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2006) 5105 z dnia 20 października 2006 r. zmniejszającej wymiar pomocy przyznanej z Funduszu Spójności na rzecz ośmiu projektów realizowanych na terytorium Comunidad Autónoma de Cataluña (Hiszpania)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 56 z 10.3.2007.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.