Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.389.34

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 23 września 2015 r. - L'Oréal SA/OHIM - Cosmetica Cabinas (AINHOA)
(Sprawa T-400/13) 1

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny wspólnotowy znak towarowy AINHOA - Wcześniejsze graficzne, wspólnotowy i międzynarodowy, znaki towarowe NOA - Względne podstawy odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: hiszpański

(2015/C 389/35)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: L'Oréal (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokat M.H. Granado Carpenter i adwokat M.L. Polo Carreño)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: O. Mondéjar Ortuño i A. Schifko, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci L. Montoya Terán i J.B. Devaureix)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 czerwca 2013 r. (sprawa R 1643/2012-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy L'Oréal a Cosmetica Cabinas, SL.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) L'Oréal zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 298 z 12.10.2013.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.