Sprawa T-40/21: Wyrok Sądu z dnia 7 września 2022 r. – Słowacja v. Komisja

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.418.22/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 października 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 7 września 2022 r. - Słowacja/Komisja

(Sprawa T-40/21) 1

[EFRG - Wydatki wyłączone z finansowania - Brak procedur odzyskiwania nienależnie wypłaconej pomocy - Gwarancje proceduralne - Artykuł 52 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 - Artykuł 34 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014]

Język postępowania: słowacki

(2022/C 418/27)

(Dz.U.UE C z dnia 31 października 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Słowacka (przedstawiciel: E. Drugda, pełnomocnik)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Kaduczak, R. Lindenthal i A. Sauka, pełnomocnicy)

Przedmiot

W skardze wniesionej na podstawie art. 263 TFUE Republika Słowacka żąda stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/1734 z dnia 18 listopada 2020 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 390, s. 10) w zakresie, w jakim na jej podstawie stosuje się wobec Republiki Słowackiej korektę finansową w wysokości 19 656 905,11 EUR z tytułu pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji za rok budżetowy 2016 r.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Republika Słowacka zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 98 z 22.3.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.