Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.93.59

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 marca 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2019 r. - Ecolab USA / EUIPO (SOLIDPOWER)
(Sprawa T-40/18) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Słowny znak towarowy SOLIDPOWER - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001

Język postępowania: angielski

(2019/C 93/76)

(Dz.U.UE C z dnia 11 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci V. Töbelmann, K. Middelhoff i C. Saatkamp)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: K. Kompari i D. Walicka., pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 9 listopada 2017 r. (sprawa R 1182/2017-5) dotyczącą rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską słownego znaku towarowego SOLIDPOWER.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Ecolab USA, Inc zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 104 z 19.3.18.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.