Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.112.33

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2017 r. - ASPLA i Armando Álvarez/Unia Europejska
(Sprawa T-40/15) 1

(Odpowiedzialność pozaumowna - Precyzyjny charakter skargi - Przedawnienie - Dopuszczalność - Artykuł 47 karty praw podstawowych - Rozsądny termin do wydania orzeczenia - Szkoda materialna - Odsetki do nieuiszczonej kwoty grzywny - Koszty gwarancji bankowej - Związek przyczynowy)

Język postępowania: hiszpański

(2017/C 112/45)

(Dz.U.UE C z dnia 10 kwietnia 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Plásticos Españoles, SA (ASPLA) (Torrelavega, Hiszpania) i Armando Álvarez, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo adwokaci M. Troncoso Ferrer, C. Ruixó Claramunt i S. Moya Izquierdo, następnie M. Troncoso Ferrer i S. Moya Izquierdo)

Strona pozwana: Unia Europejska, reprezentowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo A. Placco, następnie J. Inghelram, Á. Almendros Manzano i P. Giusta, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. van Nuffel, F. Castilla Contreras i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 268 TFUE żądanie zmierzające do uzyskania odszkodowania za szkodę, jaką skarżące miały ponieść z powodu czasu trwania postępowania przed Sądem prowadzonego w ramach spraw zakończonych wydaniem wyroku z dnia 16 listopada 2011 r., ASPLA/Komisja (T-76/06, niepublikowanego, EU:T:2011:672) oraz wyroku z dnia 16 listopada 2011 r., Álvarez/Komisja (T-78/06, niepublikowanego, EU:T:2011:673).

Sentencja

1) Zasądza się od Unii Europejskiej, reprezentowanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zapłatę odszkodowania w wysokości 44 951,24 EUR na rzecz Plásticos Españoles, SA (ASPLA) oraz odszkodowania w wysokości 111 042,48 EUR na rzecz Armando Álvarez, SA tytułem szkody materialnej poniesionej przez każdą z tych spółek z powodu przekroczenia rozsądnego terminu do wydania orzeczenia w sprawach zakończonych wydaniem wyroków z dnia 16 listopada 2011 r., ASPLA/Komisja (T-76/ 06, niepublikowanego, EU:T:2011:672) oraz z dnia 16 listopada 2011 r., Álvarez/Komisja (T-78/06, niepublikowanego, EU: T:2011:673). Kwota każdego z tych odszkodowań zostanie zrewaloryzowana, a odsetki wyrównawcze liczone będą od dnia 27 stycznia 2015 r. do dnia ogłoszenia niniejszego wyroku według rocznej stopy inflacji stwierdzonej przez Eurostat (Urząd Statystyczny Unii Europejskiej) w odniesieniu do omawianego okresu w państwie członkowskim, gdzie znajduje się siedziba tych spółek.
2) Kwota każdego z odszkodowań, o których mowa w pkt 1) powyżej, zostanie powiększona o odsetki za zwłokę, liczone od dnia ogłoszenia niniejszego wyroku do dnia pełnej zapłaty, według stopy procentowej stosowanej przez Europejski Bank Centralny (EBC) do jego głównych operacji refinansujących, powiększonej o dwa punkty procentowe.
3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
4) ASPLA i Armando Álvarez oraz Unia Europejska, reprezentowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pokrywają każda własne koszty.
5) Komisja Europejska pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 89 z 16.3.2015
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.