Sprawa T-398/05 R: Tesoka v. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.131.40/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 czerwca 2006 r.

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 kwietnia 2006 r. - Tesoka przeciwko Eurofound

(Sprawa T-398/05 R)

(Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków tymczasowych - Umorzenie postępowania)

(2006/C 131/76)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 3 czerwca 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sabrina Tesoka (Overijse, Belgia) (przedstawiciel: J.-L. Fagnart, avocat)

Strona pozwana: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (przedstawiciel: C. Callanan, avocat)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych w celu zasadniczo nakazania Eurofound wypłaty na rzecz skarżącej tymczasowego odszkodowania oraz doręczenia jej dokumentów niezbędnych do wykazania uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych w państwie jej miejsca zamieszkania.

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych jest bezprzedmiotowy.

2) W ramach postępowania w przedmiocie zastosowania środków tymczasowych, strona pozwana poniesie własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez stronę skarżącą.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.