Sprawa T-390/10 P: Füller-Tomlinson v. Parlament Europejski.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.26.40/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 stycznia 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2012 r. - Füller-Tomlinson przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-390/10 P)(1)

(Odwołanie - Służba publiczna - Personel tymczasowy - Zabezpieczenie społeczne - Choroba zawodowa - Ustalenie stopnia niezdolności do pracy będącej następstwem choroby zawodowej - Zastosowanie europejskiej skali oceny niezdolności do pracy dla celów medycznych - Przeinaczenie okoliczności faktycznych - Rozsądny termin)

(2013/C 26/76)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2013 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Paulette Füller-Tomlinson (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski (przedstawiciele: K. Zejdová i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie F-97/08 Füller-Tomlinson przeciwko Parlamentowi, dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze.

Sentencja

1)
Odwołanie zostaje oddalone.
2)
Paulette Füller-Tomlinson pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Parlament Europejski w ramach postępowania w niniejszej instancji.
______

(1) Dz.U C 301 z 6.11.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.