Sprawa T-39/06: Transcatab v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.340.15/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 5 października 2011 r. - Transcatab przeciwko Komisji

(Sprawa T-39/06)(1)

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Włoski rynek zakupu i pierwszego przetworzenia surowca tytoniowego - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE - Ustalanie cen i podział rynku - Możliwość przypisania zachowania mającego znamiona naruszenia - Grzywny - Proporcjonalność - Ciężar i czas trwania naruszenia - Okoliczności łagodzące - Współpraca)

(2011/C 340/29)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 19 listopada 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Transcatab SpA (Caserte, Włochy) (przedstawiciele: C. Osti i A. Prastaro, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: poczatkowo F. Amato, następnie V. Di Bucci, a wreszcie É. Gippini Fournier i L. Malferrari, pełnomocnicy, wspierani przez F. Ruggeriego Laderchiego, adwokata)

Przedmiot

Po pierwsze, wniosek o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Komisji C(2005) 4012 wersja ostateczna z dnia 20 października 2005 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 ust. 1 [WE] (Sprawa COMP/C.38.281/B.2 - Surowiec tytoniowy - Włochy), po drugie, wniosek o obniżenie kwoty grzywny nałożonej na Transcatab w tej decyzji i, po trzecie, sformułowane przez Komisję żądanie wzajemne podwyższenia tej kwoty.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Sformułowane przez Komisję Europejską żądanie wzajemne zostaje oddalone.
3)
Transcatab SpA pokryje swoje koszty i 90 % kosztów poniesionych przez Komisję.
4)
Komisja pokryje 10 % poniesionych przez siebie kosztów.
______

(1) Dz.U. C 86 z 8.4.2006.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.