Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.51

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 20 czerwca 2019 r. - Nonnemacher/EUIPO - Ingram (WKU)
(Sprawa T-389/18) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy WKU - Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe WKA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Brak utraty roszczenia w wyniku tolerowania - Artykuł 61 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 305/61)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Klaus Nonnemacher (Karlsruhe, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Zierhut)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Paul Ingram (Birmingham, Zjednoczon e Królestwo) (przedstawiciel: adwokat A. Haberl)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 17 kwietnia 2018 r. (sprawa R 399/2017-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między P. Ingramem a K. Nonnemacherem.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Klaus Nonnemacher zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 285 z 13.8.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.