Dz.U.UE.C.2018.436.36/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 18 października 2018 r. - Terna / Komisja
(Sprawa T-387/16) 1

(Pomoc finansowa - Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych - Określenie ostatecznej kwoty pomocy finansowej - Sprawozdanie z audytu, w którym stwierdzono nieprawidłowości - Koszty niekwalifikowalne - Obowiązek uzasadnienia - Uzasadnione oczekiwania - Proporcjonalność)

Język postępowania: włoski

(2018/C 436/49)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Terna - Rete elettrica nazionale SpA (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci A. Police, L. Di Via, F. Degni, F. Covone i D. Carria)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: O. Beynet, L. Di Paolo, A. Tokár i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności pism Komisji z dnia 6 lipca 2015 r., 23 maja i 14 czerwca 2016 r. w sprawie pewnych kosztów poniesionych w ramach dwóch przedsięwzięć w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych (przedsięwzięcia 209-E255/09-ENER/09/TEN-E-S 12.564583 i 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403) w następstwie przyznanej skarżącej przez Komisję pomocy finansowej.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Terna - Rete elettrica nazionale SpA pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 326 z 5.9.2016.