Sprawa T-387/08: Evropaiki Dynamiki v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.288.35/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2010 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. - Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

(Sprawa T-387/08)(1)

(Zamówienia publiczne na usługi - Procedura przetargowa Urzędu Publikacji - Świadczenie usług informatycznych - Odrzucenie oferty oferenta - Skarga o stwierdzenie nieważności - Kryteria i podkryteria udzielenia zamówienia - Obowiązek uzasadnienia - Równość traktowania - Przejrzystość - Oczywisty błąd w ocenie - Nadużycie władzy - Wniosek o odszkodowanie)

(2010/C 288/66)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: adwokaci N. Korogiannakis i Paraskevi Katsimani)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Manhaeve i N. Bambara, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata J. Stuycka)

Przedmiot

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Publikacji Unii Europejskiej z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie odrzucenia oferty złożonej przez skarżącą w ramach postępowania przetargowego na usługi informatyczne utrzymania systemów SEI-BUD/AMD/CR i związane z tym usługi (nr AO 10185) oraz decyzji w sprawie udzielenia zamówienia innemu oferentowi, a po drugie, żądanie zasądzenia odszkodowania.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ponosi 90 % własnych kosztów i 90 % kosztów poniesionych przez Komisję Europejską, a Komisja Europejska ponosi 10 % własnych kosztów i 10 % kosztów poniesionych przez Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.

______

(1) Dz.U. C 301 z 22.11.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.