Sprawa T-386/04: Eridania SpA i inni v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.217.43/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 września 2005 r.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie T-386/04 Eridania SpA i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru - System cen - Regionalizacja - Obszary deficytowe - Zaklasyfikowanie Włoch - Rok gospodarczy 2004/2005 - Rozporządzenie (WE) nr 1216/2004 - Skarga o stwierdzenie nieważności - Osoby fizyczne i prawne - Niedopuszczalność)

(2005/C 217/94)

(Język postępowania: włoski)

(Dz.U.UE C z dnia 3 września 2005 r.)

W sprawie T-386/04 Eridania Sadam SpA, z siedzibą w Bolonii (Włochy), Italia Zuccheri SpA, z siedzibą w Bolonii, Zuccherificio del Molise SpA, z siedzibą w Termoli (Włochy), CO.PRO. B - Cooperativa produttori bieticoli Soc. coop. rl, z siedzibą w Minerbio (Włochy), SFIR - Società fondiaria industriale romagnola SpA, z siedzibą w Cesena (Włochy), reprezentowane przez adwokatów G. Pittalisa, I. Vigliottiego, G. M. Robertiego, P. Ziottiego i. Franchi, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: C. Cattabriga i L. Visaggio, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), popieranej przez Radę Unii Europejskiej (pełnomocnik: F. Ruggeri Laderchi), mającej za przedmiot żądanie stwierdzenia nieważności art. 1 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1216/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalającego pochodne ceny interwencyjne dla białego cukru w roku gospodarczym 2004/2005 (Dz.U. L 232, str. 25), Sąd (piąta izba), w składzie: M. Vilaras, prezes, M. E. Martins Ribeiro i K. Jürimae, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 28 czerwca 2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosków o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenientów złożonych przez Associazione nazionale bieticoltori, Consorzio nazionale bieticoltori i Associazione bieticoltori italiani.

3) Skarżące ponoszą własne koszty, jak również koszty poniesione przez Komisję.

4) Rada pokrywa własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 284 z 20.11.2004.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.