Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.50/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 27 czerwca 2019 r. - Aldi/EUIPO - Crone (CRONE)
(Sprawa T-385/18) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego CRONE - Wcześniejsze unijne znaki towarowe, graficzne crane i słowny CRANE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

(2019/C 305/60)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen i M. Minkner)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Crawcour i D. Hanf, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Christoph Michael Crone (Krefeld, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci M. van Maele i H.-Y. Cho)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 marca 2018 r. (sprawa R 1100/2017-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Aldi a Ch. M. Cronem.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Aldi GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 285 z 13.8.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.