Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.9/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 2 kwietnia 2020 r. - Hansol Paper/Komisja

(Sprawa T-383/17) 1

[Dumping - Przywóz niektórych rodzajów lekkiego papieru termoczułego pochodzących z Korei Południowej - Ostateczne cło antydumpingowe - Obliczanie marginesu dumpingu - Obliczanie marginesu szkody - Ustalenie szkody]

Język postępowania: angielski

(2020/C 175/10)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Hansol Paper Co. Ltd (Seul, Korea Południowa) (przedstawiciele: J.F. Bellis i B. Servais, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Demeneix, M. França i N. Kuplewatzky, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: European Thermal Paper Association (ETPA) (Zurych, Szwajcaria) (przedstawiciele: H. Hobbelen, J. Rivas Andrés i B. Vleeshouwers, adwokaci)

Przedmiot

Sformułowane na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/763 z dnia 2 maja 2017 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów lekkiego papieru termoczułego pochodzących z Republiki Korei (Dz.U. 2017, L 114, s. 3), w zakresie w jakim dotyczy ono skarżącej.

Sentencja

1) Dokument wymieniony w załączniku A.32 do skargi zostaje usunięty z akt sprawy.
2) Stwierdza się nieważność rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/763 z dnia 2 maja 2017 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów lekkiego papieru termoczułego pochodzących z Republiki Korei, w zakresie w jakim dotyczy ono Hansol Paper Co. Ltd.
3) Komisja Europejska pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Hansol Paper.
4) European Thermal Paper Association (ETPA) pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 269 z 14.8.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.