Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.270.44

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2019 r. - Turk Hava Yollari/EUIPO - Sky (skylife)
(Sprawa T-382/19)

Język skargi: angielski

(2019/C 270/46)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Turk Hava Yollari AO (Stambuł, Turcja) (przedstawiciel: adwokat R. Almaraz Palmero)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Sky Ltd (Isleworth, Zjednoczone Królestwo)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską słownego znaku towarowego skylife - rejestracj a międzynarodowa wskazująca Unię Europejską nr 898 322

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie R 880/2018-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- zobowiązanie EUIPO do potwierdzenia ważności spornej międzynarodowej rejestracji znaku towarowego nr 898 322 dla wszystkich zarejestrowanych towarów i usług z klas 39 i 41;
- obciążenie EUIPO oraz interwenienta, Sky Limited, kosztami postępowania przed Sądem oraz kosztami postępowania prze d Czwartą Izbą Odwoławczą.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 60 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- naruszenie art. 94 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.