Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.270.43

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2019 r. - adp Gauselmann/EUIPO - Gameloft (City Mania)
(Sprawa T-381/19)

Język skargi: angielski

(2019/C 270/45)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: adp Gauselmann GmbH (Lubeka, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat P. Koch Moreno) Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Gameloft SE (Paryż, Francja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "City Mania" - zgłoszenie nr 15 936 339

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie R 976/2018-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- uznanie podstaw odwołania za uzasadnione i stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji; stwierdzenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd między kolidującymi znakami towarowymi, a w rezultacie - nakazanie odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.
- obciążenie EUIPO i drugiej strony w postępowaniu przed izbą odwoławczą, jeśli weźmie udział w postępowaniu przed Sądem, kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.