Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.270.41

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2019 r. - Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation/EUIPO (Serviceplan)
(Sprawa T-379/19)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 270/43)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co KG (Monachium, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci B. Koch i P. Schmitz)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "Serviceplan" - zgłoszenie nr 15 234 669

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie R 1424/2018-5

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim oddala ona odwołanie;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- naruszenie art. 94 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.