Sprawa T-378/13: Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.155.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 maja 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 25 marca 2015 r. - Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion/OHIM - Carolus C. (English pink)
(Sprawa T-378/13) 1

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego English pink - Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy PINK LADY i wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe Pink Lady - Obowiązek uzasadnienia - Obowiązek staranności - Orzeczenie sądu orzekającego w sprawach wspólnotowych znaków towarowych - Brak powagi rzeczy osądzonej)

Język postępowania: francuski

(2015/C 155/26)

(Dz.U.UE C z dnia 11 maja 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Apple and Pear Australia Ltd (Wiktoria, Australia); oraz Star Fruits Diffusion (Caderousse, Francja) (przedstawiciele: T. de Haan i P. Péters, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J. Crespo Carrillo, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: Carolus C. BVBA (Nieuwerkerken, Belgia)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 maja 2013 r. (sprawa R 1215/2011-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Apple and Pear Australia Ltd i Star Fruits Diffusion z jednej strony a Carolus C. BVBA z drugiej strony.

Sentencja

1)
Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 29 maja 2013 r. (sprawa R 1215/2011-4).
2)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3)
OHIM pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez Apple and Pear Australia Ltd i Star Fruits Diffusion.
4)
Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion pokrywają połowę własnych kosztów.
1 Dz.U. C 260 z 7.9.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.