Sprawa T-377/06: Comap v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.145.19/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 maja 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 marca 2011 r. - Comap przeciwko Komisji

(Sprawa T-377/06)(1)

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Sektor złączy miedzianych i ze stopów miedzi - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE - Czas trwania udziału w naruszeniu - Grzywny - Ustalenie kwoty wyjściowej grzywny - Proporcjonalność)

(2011/C 145/28)

(Dz.U.UE C z dnia 14 maja 2011 r.)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Comap SA (Paryż, Francja) (przedstawiciele: początkowo A. Wachsmann oraz C. Pommiès, następnie A. Wachsmann oraz D. Nourissier, a w końcu A. Wachsmann oraz S. de Guigné, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Nijenhuis oraz V. Bottka, pełnomocnicy, wspierani przez adwokat N. Coutrelis)

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Komisji C(2006) 4180 z dnia 20 września 2006 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/F-1/38.121 - Złącza) oraz wniosek o obniżenie kwoty grzywny nałożonej w tej decyzji na skarżącą.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Comap SA zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 42 z 24.2.2007

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.