Sprawa T-377/04: Skarga wniesiona dnia 16 września 2004 r. przez Barta Nijsa przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.284.26/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2004 r.

Skarga wniesiona dnia 16 września 2004 r. przez Barta Nijsa przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-377/04)

(2004/C 284/52)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2004 r.)

Dnia 16 września 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich wniesiona przez Barta Nijsa, zamieszkałego w Bereldange (Luksemburg), reprezentowanego przez Fränka Rollingera, adwokata, z adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

– stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego odmawiającej mu awansu na stopień na stopień tłumacza weryfikatora (w 2003 r. - LA5), podjętej w ramach postępowania w sprawie awansów 2003.

Zarzuty i główne argumenty:

Swoją skargę skarżący opiera na tym, że podczas postępowania w sprawie awansów strona przeciwna przystąpiła do porównania kandydatur bez uwzględnienia wszystkich elementów mogących wpłynąć na jej decyzję, nie troszcząc się o bezstronność, nieobiektywnie, zaniedbując interes służby i na podstawie nieporównywalnych źródeł informacji, rzekomo pochodzących od tego samego weryfikatora, którego kompetencje zawodowe podważył skarżący.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.