Sprawa T-376/15: KK v. Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. - OpenLEX

Sprawa T-376/15: KK v. Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.213.28

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 11 maja 2017 r. - KK/Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(Sprawa T-376/15) 1

(Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" - Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac na lata 2014-2015 - Program wspierania innowacji w MŚP - Decyzja EASME uznająca wniosek za niekwalifikowalny - Zasada "jednego zgłoszenia" - Procedura zmiany oceny - Tymczasowa niedostępność elektronicznego portalu do składania wniosków - Błąd w ocenie - Naruszenie norm proceduralnych - Odpowiedzialność pozaumowna)

Język postępowania: francuski

(2017/C 213/37)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: KK (przedstawiciel: adwokat J.-P. Spitzer)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) (przedstawiciele: A. Pallares Allueva i E. Fierro Sedano, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów A. Duron i D. Waelbroecka)

Przedmiot

Przedstawione na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EASME z dnia 15 czerwca 2015 r. o odrzuceniu wniosku złożonego przez skarżącą w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków i powiązane działania w ramach programów prac na lata 2014-2015 wynikających z programu "Horyzont 2020" - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz z programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014-2018) uzupełniającego "Horyzont 2020" (Dz.U.2013, C 361, s. 9) oraz - po drugie - przedstawione na podstawie art. 268 TFUE żądanie naprawienia domniemanej szkody, którą skarżąca poniosła z powodu tego odrzucenia.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
KK zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 234 z 4.7.2016.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.