Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.195.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2014 r.

Wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2017 r. - Germanwings/Komisja
(Sprawa T-375/15) 1

(Pomoc państwa - Pomoc na rzecz przedsiębiorstwa lotniczego korzystającego z portu lotniczego Zweibrücken - Korzyść - Możliwość przypisania państwu - Obowiązek uzasadnienia - Uzasadnione oczekiwania - Dostęp do dokumentów - Dokumenty związane z postępowaniem w sprawie kontroli pomocy państwa - Odmowa udzielenia dostępu do żądanych dokumentów - Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 195/25)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Germanwings GmbH (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Martin-Ehlers)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo A. Buchet, T. Maxian Rusche, R. Sauer i K. Herrman, następnie A. Buchet, T. Rusche, K. Herrman i S. Noë, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie dotyczące, po pierwsze, stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji (UE) 2016/ 152 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) wdrożonej przez Niemcy na rzecz portu lotniczego Zweibrücken i przedsiębiorstw lotniczych korzystających z tego portu lotniczego (Dz.U. 2016, L 34, s. 68) i, po drugie, stwierdzenia nieważności decyzji Komisji GESTDEM 2015/1288 z dnia 11 maja 2015 r., odmawiającej częściowego dostępu do akt administracyjnych dotyczących postępowania w sprawie pomocy państwa SA.27339.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność art. 1 ust. 2, w zakresie, w jakim dotyczy pierwszej umowy zawartej pomiędzy Flughafen Zweibrücken GmbH i Germanwings GmbH, oraz art. 3 ust. 4 lit. e) decyzji Komisji (UE) 2016/152 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) wdrożonej przez Niemcy na rzecz portu lotniczego Zweibrücken i przedsiębiorstw lotniczych korzystających z tego portu lotniczego (Dz.U. 2016, L 34, s. 68).
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona trzema czwartymi kosztów poniesionych przez Germanwings.
4) Germanwings pokrywa jedną czwartą własnych kosztów.
1 Dz.U. C 337 z 12.10.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.