Dz.U.UE.C.2019.44.83/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 15 listopada 2018 r. - Labiri / EKES
(Sprawa T-374/18) 1

Język postępowania: francuski

(2019/C 44/116)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 285 z 13.8.2018.