Sprawa T-373/13 P: Odwołanie wniesione w dniu 17 lipca 2013 r. przez Geoffroy’a Alsteensa od postanowienia wydanego w dniu 8... - OpenLEX

Sprawa T-373/13 P: Odwołanie wniesione w dniu 17 lipca 2013 r. przez Geoffroy’a Alsteensa od postanowienia wydanego w dniu 8 maja 2013 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-87/12 Alsteens przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.32/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Odwołanie wniesione w dniu 17 lipca 2013 r. przez Geoffroy'a Alsteensa od postanowienia wydanego w dniu 8 maja 2013 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-87/12 Alsteens przeciwko Komisji

(Sprawa T-373/13 P)

(2013/C 325/54)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, D. Abreu Caldas i J.N. Louis)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o:

uchylenie postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (trzecia izba) wqydanego w dniu 8 maja 2013 r. w sprawie F-87/12 Alsteens przeciwko Komisji Europejskiej;
obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnoszący odwołanie podnosi jeden zarzut dotyczący błędu co do prawa, ponieważ SSP stwierdził, że poprzez stwierdzenie nieważności ograniczenia czasu trwania kolejnej umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego, wnoszący odwołanie znalazłby się z mocą wsteczną w ramach systemu pracy na czas nieokreślony. Wnoszący odwołanie sądzi, że tak nie jest i utrzymuje, że SSP naruszył prawo do skutecznej obrony sądowej, kiedy stwierdził niedopuszczalność wniosku wnoszącego odwołanie o częściowe stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zawarcia z nim kolejnej umowy o pracę, czyli stwierdzenie nieważności tej części decyzji, która ogranicza czas trwania kolejnych umów w czasie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.