Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.311.53/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 września 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2015 r. - Preferisco Foods/OHIM - Piccardo & Savore' (PREFERISCO)
(Sprawa T-371/15)

Język skargi: angielski

(2015/C 311/57)

(Dz.U.UE C z dnia 21 września 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Preferisco Foods Ltd (Vancouver, Kanada) (przedstawiciele: adwokaci G. Macias Bonilla, P. López Ronda, G. Marín Raigal, E. Armero)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Piccardo & Savore' Srl (Chiusavecchia, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Zgłaszający: Strona skarżąca

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Graficzny wspólnotowy znak towarowy zawierający element słowny "PREFERISCO" - wspólnotowy znak towarowy nr 10 974 616

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie R 2598/2013-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie R 2598/2013-2, w szczególności w odniesieniu do odrzucenia zgłoszenia nr 10974616 wspólnotowego znaku towarowego "PREFERISCO" dla zgłoszonych towarów z klas 29 i 30;
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów i Drugą Izbą Odwoławczą OHIM.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.