Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.270.37

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2019 r. - Datenlotsen Informationssysteme/Komisja
(Sprawa T-368/19)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 270/39)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Datenlotsen Informationssysteme GmbH (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: T. Lübbig, Rechtsanwalt) Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie, że nie doprowadzając do zakończenia formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie SA.34402 (2015/C ex 2012/NN) w rozsądnym terminie zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE, względnie art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/1589 1 , strona pozwana uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 108 TFUE;
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi następujące zarzuty.

1. Naruszenie art. 108 TFUE poprzez niedoprowadzenie do zakończenia formalnego postępowania wyjaśniającego
- W ramach zarzutu pierwszego podnosi się, że czas trwania postępowania, który przekracza siedem lat, należy uznać za nieracjonalny. W tym względzie skarżąca podnosi, że decyzja powinna była już zostać wydana ze względu na rozległy stan wiedzy pozwanej i niewielką liczbę pytań, na które nie udzielono odpowiedzi. Ponadto, ze względu na pilne potrzeby natury gospodarczej po stronie powoda, decyzję należało wydać w niedługim czasie.
2. Naruszenie prawa do rozsądnego czasu trwania postępowania jako część prawa do dobrej administracji, o którym mowa w art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej
- W ramach zarzutu drugiego wysuwane są argumenty zasadniczo identyczne lub podobne do argumentów podniesionych w ramach zarzutu pierwszego.
3. Naruszenie art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w związku z art. 20 karty.
- Zarzut trzeci dotyczy w pierwszej kolejności naruszenia przez stronę pozwaną kodeksu postępowania w dziedzinie udzielania pomocy państwa z uwagi na różne środki związane z opóźnieniem proceduralnym.
4. Naruszenie prawa do uzasadnienia w ramach prawa do skutecznego środka zaskarżenia zgodnie z art. 47 i art. 41 ust. 2 lit. c) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej
- Zarzut czwarty dotyczy tego, że strona pozwana nie mogła ogólnie powoływać się na konieczność przeprowadzenia dalszego dochodzenia, lecz że powinna była uzasadnić w sposób rzeczowy i logiczny tę okoliczność.
1 Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 248 z 24.8.2015, s. 9).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.