Dz.U.UE.C.2018.436.44/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 18 października 2018 r. - Linak / EUIPO - ChangZhou Kaidi Electrical (Sterowana elektrycznie kolumna podnosząca)
(Sprawa T-368/17) 1

Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający sterowaną elektrycznie kolumnę podnoszącą - Wcześniejszy wzór wspólnotowy - Podstawa unieważnienia - Brak indywidualnego charakteru - Poinformowany użytkownik - Brak innego całościowego wrażenia - Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 6/2002

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/62)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Linak A/S (Nordborg, Dania) (przedstawiciele: adwokaci V. von Bomhard i J. Fuhrmann)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: początkowo G. Sakalaite-Orlovskiene i A. Folliard-Monguiral, następnie G. Sakalaite-Orlovskiene i J. Ivanauskas, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: ChangZhou Kaidi Electrical Co. Ltd (Changzhou, Chiny)

Przedmiot

Skarga na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 21 marca 2017 r. (sprawa R 1412/2015-3) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru między Linak a ChangZhou Kaidi Electrical.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Linak A/S zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 249 z 31.7.2017.