Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.96.16/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 10 lutego 2015. -.Boehringer Ingelheim International/OHIM- Lehning entreprise (ANGIPAX)
(Sprawa T-368/13) 1

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ANGIPAX - Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy ANTISTAX - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: francuski

(2015/C 096/19)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci, początkowo V. von Bomhard i D. Slopek, następnie V. von Bomhard)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: S. Pétrequin i J. Crespo Carrillo, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Lehning entreprise SARL (Sainte-Barbe, Francja) (przedstawiciel: adwokat P. Demoly)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 kwietnia 2013 r. (sprawa R 571/2012-5) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Boehringer Ingelheim International GmbH a Lehning entreprise SARL.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Boehringer Ingelheim International GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym niezbędnymi wydatkami poczynionymi przez Lehning entreprise SARL w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)(OHIM).
1 Dz.U. C 260 z 7.9.2013.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.