Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.284.24/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2004 r.

Skarga wniesiona dnia 10 września 2004 r. przez Dominique Cantoni przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-365/04)

(2004/C 284/47)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2004 r.)

Dnia 10 września 2004 r. r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich przez Dominique'a Cantoni, zamieszkałego w Marsylii (Francja), reprezentowanego przez Jeana-François Péricauda, adwokata.

Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

– Solidarne zasądzenie od Rady Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich na rzecz Dominique'a Cantoni, tytułem roszczenia głównego, kwoty 916.000 euro, ewentualnie kwoty 862.010 euro, w każdym przypadku powiększonej o stawkę odsetek ustawowych naliczonych od chwili wniesienia niniejszej skargi, tytułem odszkodowania;

– Solidarne obciążenie kosztami Rady Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są jednakowe jak powołane w sprawie T-440/03 Arizmendi i In. przeciwko Radzie i Komisji.(1)

______

(1) Dz.U. C 59 z 6.3.2004, str. 31.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.