Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.436.35

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 18 października 2018 r. - ArcelorMittal Tubular Products Ostrava i in. / Komisja
(Sprawa T-364/16) 1

(Dumping - Przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub ze stali, pochodzących z Chin - Zmiana dodatkowego kodu TARIC dla spółki - Skarga o stwierdzenie nieważności - Akt podlegający zaskarżeniu - Bezpośrednie oddziaływanie - Indywidualne oddziaływanie - Dopuszczalność - Skutki wyroku stwierdzającego nieważność - Zasada paralelizmu form)

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/48)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrawa-Kończyce, Republika Czeska) i 12 pozostałych skarżących, których firmy znajdują się w załączniku do wyroku (przedstawiciele: adwokat G. Berrisch i B. Byrne, solicitor)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Demeneix i J.F. Brakeland, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie usunięcia Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd z wykazu spółek wymienionych w ramach dodatkowego kodu TARIC A 950 i umieszczenia jej w ramach dodatkowego kodu TARIC C 129 dla wszystkich kodów Nomenklatury scalonej wymienionych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2272 z dnia 7 grudnia 2015 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. 2015, L 322, s. 21)

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie usunięcia Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd z wykazu spółek wymienionych w ramach dodatkowego kodu TARIC A 950 i umieszczenia jej w ramach dodatkowego kodu TARIC C 129 dla wszystkich kodów Nomenklatury scalonej wymienionych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2272 z dnia 7 grudnia 2015 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009.
2) Komisja pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. oraz innych skarżących, których firmy znajdują się w załączniku.
1 Dz.U. C 305 z 22.8.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.