Sprawa T-363/21: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2021 r. - Česká asociace satelitních operátorů / Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.368.23/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 września 2021 r.

Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2021 r. - Česká asociace satelitních operátorů / Komisja
(Sprawa T-363/21)

Język postępowania: angielski

(2021/C 368/38)

(Dz.U.UE C z dnia 13 września 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Česká asociace satelitních operátorů z. s. (Praga, Republika Czeska) (przedstawiciel: adwokat R. Kubáč)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie pomocy państwa SA.55805 (2020/FC) - Republika Czeska - przedłużenie koncesji na korzystanie z częstotliwości przez operatorów naziemnej telewizji cyfrowej;

- obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty:

1) zarzut pierwszy oparty na oczywistym błędzie w ocenie;

2) zarzut drugi oparty na twierdzeniu, że decyzja Komisji nie jest należycie uzasadniona.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.