Sprawa T-363/19 i T-456/19: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. - Zjednoczone Królestwo i ITV v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.294.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. - Zjednoczone Królestwo i ITV/Komisja
(Sprawa T-363/19 i T-456/19) 1

[Pomoc państwa - System pomocy wdrożony przez Zjednoczone Królestwo na rzecz niektórych grup wielonarodowych - Decyzja uznająca system pomocy za bezprawny i niezgodny z rynkiem wewnętrznym oraz nakazująca odzyskanie pomocy - Interpretacje indywidualne prawa podatkowego (tax rulings) - System podatkowy dotyczący finansowania grup, a w szczególności kontrolowanych spółek zagranicznych - Selektywne korzyści podatkowe]

Język postępowania: angielski

(2022/C 294/29)

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca w sprawie T-363/19: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, (przedstawiciele: F. Shibli i S. McCrory, pełnomocnicy, wspierani przez P. Bakera, QC, i T. Johnstona, barrister)

Strona skarżąca w sprawie T-456/19: ITV plc, (Londyn, Zjednoczone Królestwo), (przedstawiciele: J. Lesar, solicitor, i K. Beal, QC)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn, S. Noe i B. Stromsky, pełnomocnicy, wspierani w sprawie T-456/19 przez adwokatów M. Claytona i M. Segurę Catalana)

Interwenientci popierający stronę skarżącą w sprawie T-456/19: Zjednoczone Królestwo, (przedstawiciele: F. Shibli i S. McCrory, pełnomocnicy, wspierani przez P. Bakera, QC, i T. Johnstona, barrister), LSEGH (Luxemburg) Ltd, (Londyn), London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd, (Londyn), (przedstawiciele: adwokaci A. von Bonin, O. Brouwer i A. Pliego Selie)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądania stwierdzenia nieważności decyzji Komisji (UE) 2019/1352 w sprawie pomocy państwa nr SA.44896 wdrożonej przez Zjednoczone Królestwo dotyczącej zwolnienia podatkowego dla finansowania grup kontrolowanych spółek zagranicznych (Dz.U. 2019, L 216, s. 1).

Sentencja

1) Sprawy T-636/19 i T-456/19 zostają połączone w celu wydania niniejszego wyroku.

2) Skargi zostają oddalone.

3) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską w sprawie T-363/19.

4) ITV plc pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję w sprawie T-456/19.

5) LSEGH (Luxembourg) Ltd i London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd pokrywają własne koszty.

6) Zjednoczone Królestwo pokrywa własne koszty w sprawie T-459/19.

1 Dz.U. C 263 z 5.8.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.