Sprawa T-361/21: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2021 r. - Syndesmos Tyrokomon Kyprou i in. / Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.357.26/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 września 2021 r.

Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2021 r. - Syndesmos Tyrokomon Kyprou i in. / Komisja
(Sprawa T-361/21)

Język postępowania: angielski

(2021/C 357/41)

(Dz.U.UE C z dnia 6 września 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Syndesmos Tyrokomon Kyprou (Nikozja, Cypr) i 11 innych skarżących (przedstawiciel: adwokat

N. Korogiannakis)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności wydanego przez stronę pozwaną rozporządzenia wykonawczego 2021/591 z dnia 12 kwietnia 2021 r. rejestrującego w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę ("XaXXoup" (Halloumi)/"Hellim" (ChNP)) 1 ; oraz

- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1. W ramach zarzutu pierwszego strona skarżąca twierdzi, że strona pozwana popełniła oczywisty błąd w ocenie co do zgodności wniosku o rejestrację CY/PDO/0005/01243 z rozporządzeniem nr 1151/2012 2 . Strona skarżąca utrzymuje, że strona pozwana naruszyła art. 10, 49 i 50 rozporządzenia nr 1151/2012 oraz nie zbadała we właściwy sposób wniosku o rejestrację nazwy "Halloumi" jako ChNP 3 .

2. W zarzucie drugim strona skarżąca twierdzi, ze strona pozwana naruszyła art. 10, 49 i 50 rozporządzenia nr 1151/2012, nie dokonując weryfikacji zgodności z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu nr 1151/2012.

3. W ramach zarzutu trzeciego strona skarżąca utrzymuje, że strona pozwana naruszyła zasadę dobrej administracji, ponieważ czas trwania procedury rejestracyjnej był niezwykle długi.

4. W zarzucie czwartym strona skarżąca twierdzi, że uzasadnienie zaskarżonego rozporządzenia jest niewystarczające. Podnosi ona, że strona pozwana naruszyła obowiązek uzasadnienia ciążący na niej na podstawie art. 296 TFUE oraz prawo strony skarżącej do skutecznego środka prawnego.

5. W zarzucie piątym strona skarżąca utrzymuje, że strona pozwana naruszyła zasadę dobrej administracji z uwagi na to, że cypryjskie sądy stwierdziły nieważność wewnętrznych aktów prawa krajowego, na których oparte jest zaskarżone rozporządzenie.

1 Dz.U. 2021, L 125, s. 42-51.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. 2012, L 343, s. 1-29).
3 Chroniona Nazwa Pochodzenia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.