Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.389.32

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 25 września 2015 r. - VECCO i in./Komisja
(Sprawa T-360/13) 1

(REACH - Umieszczenie tritlenku chromu na liście substancji wymagających zezwolenia - Zastosowania lub kategorie zastosowań, które są zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia - Pojęcie "istniejących konkretnych przepisów prawnych Wspólnoty ustalających minimalne wymagania dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego lub środowiska dla tego zastosowania substancji" - Oczywisty błąd w ocenie - Proporcjonalność - Prawo do obrony - Zasada dobrej administracji)

Język postępowania: angielski

(2015/C 389/33)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Niemcy) i 185 innych skarżących, których nazwy zostały wymienione w załączniku do wyroku (przedstawiciele: C. Mereu, K. Van Maldegem, adwokaci, J. Beck, solicitor)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Talabér-Ritz i J. Tomkin, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę skarżącą: Assogalvanica (Padwa, Włochy) i 31 innych interwenientów, których nazwy zostały wymienione w załączniku do wyroku (przedstawiciele: C. Mereu, K. Van Maldegem, adwokaci, i J. Beck, solicitor)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (przedstawiciele: W. Broere, M. Heikkilä i T. Zbihlej, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności części rozporządzenia Komisji (UE) nr 348/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniającego załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 108, s. 1)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) oraz skarżący, których nazwy wymieniono w załączniku I, pokrywają, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Komisję Europejską.
3) Assogalvanica oraz inni interwenienci, których nazwy wymieniono w załączniku II, pokrywają własne koszty.
4) Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 260 z 7.9.2013.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.