Dz.U.UE.C.2019.4.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 25 października 2018 r. - Aldo Supermarkets / EUIPO - Aldi Einkauf (ALDI)
(Sprawa T-359/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ALDI - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy ALDO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Przesłanki dopuszczalności sprzeciwu - Zasada 15 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625] - Warunki przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego - Zasada 19 rozporządzenia nr 2868/95 (obecnie art. 7 rozporządzenia delegowanego 2018/625) - Brak dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 42 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 47 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2019/C 4/37)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Aldo Supermarkets (Warna, Bułgaria) (przedstawiciele: początkowo adwokat C. Saettel, następnie adwokaci T. Chevrier i M. Thewes)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: G. Sakalaite-Orlovskiene, A. Folliard-Monguiral i D. Walicka, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci N. Lützenrath, U. Rademacher, N. Bertram i C. Fürsen)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 marca 2017 r. (sprawa R 976/2015-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Aldo Supermarkets a Aldi Einkauf.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Aldo Supermarkets zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 249 z 31.7.2017.