Sprawa T-357/18: Wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2019 r. - Luz Saúde v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). - OpenLEX

Sprawa T-357/18: Wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2019 r. - Luz Saúde v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.263.46

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2019 r. - Luz Saúde/EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
(Sprawa T-357/18) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego HOSPITAL DA LUZ - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy clínica LALUZ - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Język postępowania: portugalski

(2019/C 263/52)

(Dz.U.UE C z dnia 5 sierpnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Luz Saúde, SA (Lizbona, Portugalia) (przedstawiciele: adwokaci G. Gentil Anastácio, P. Guerra e Andrade, M. Barro s Silva i G. Moreira Rato)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: J. Crespo Carrillo, I. Ribeiro da Cunha i H. O'Neill, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Clínica La Luz, SL (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat I. Temiño Ceniceros)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 kwietnia 2018 r. (sprawa 2084/2017-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Clínica La Luz a Luz Saúde.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Luz Saúde, SA zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 268 z 30.7.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.