Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.20.24/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 stycznia 2007 r.

Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2006 r. - Koninklijke Wegenbouw Stevin przeciwko Komisji

(Sprawa T-357/06)

(2007/C 20/36)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 27 stycznia 2007 r.)

Strony

Strona skarżąca: Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (przedstawiciele: adwokaci E.H. Pijnacker Hordijk i Y. de Vries)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

Skarżąca wnosi o:

– stwierdzenie w stosunku do niej nieważności decyzji Komisji C(2006) 4090 wersja ostateczna z dnia 13 września 2006 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 WE (sprawa COMP/38.456 - Bitum - Niderlandy), która została podana do wiadomości Koninklijke Wegenbouw Stevin w dniu 25 listopada 2006 r.;

– ewentualnie, stwierdzenie w stosunku do niej nieważności art. 2 decyzji, w każdym zaś wypadku znaczne obniżenie kwoty grzywny nałożonej na nią w art. 2 decyzji;

– obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca kwestionuje decyzję Komisji z dnia 13 września 2006 r. dotyczącą postępowania na podstawie art. 81 WE (sprawa COMP/38.456 - Bitum - Niderlandy), na mocy której wymierzono jej grzywnę z tytułu naruszenia art. 81 WE.

Na poparcie skargi skarżąca powołuje się, po pierwsze, na niewłaściwą ocenę stanu faktycznego, która doprowadziła do niewłaściwej oceny praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się budową dróg w świetle art. 81 WE. Po stronie dostawców asfaltu występuje tradycyjne bardzo poważne naruszenie europejskich przepisów w dziedzinie konkurencji. Jej zdaniem pięciu najważniejszych odbiorców asfaltu drogowego starało się stworzyć przeciwwagę dla tego kartelu, czemu przyświecał główny cel polegający na uzyskaniu dla siebie jak najkorzystniejszych rabatów zbiorowych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.