Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.270.35/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2019 r. - Front Polisario/Rada
(Sprawa T-356/19)

Język postępowania: francuski

(2019/C 270/36)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) (przedstawiciel: adwokat G. Devers)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- uznanie wniesionej przez nią skargi o stwierdzenie nieważności za dopuszczalną;
- stwierdzenie nieważności zaskarżonego rozporządzenia;
- obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi o stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (UE) 2019/440 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na podstawie Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim oraz protokołu wykonawczego do niej (Dz.U. 2019, L 77, s. 1) strona skarżąca podnosi jeden zarzut, w ramach którego twierdzi, że rozporządzenie to jest pozbawione podstawy prawnej ze względu na niezgodność z prawem decyzji 2019/441.

Zarzut ten składa się z jedenastu części, które są zasadniczo identyczne z jedenastoma zarzutami podniesionymi w sprawie T-344/19, Front Polisario/Rada.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.