Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.44.61

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. -Daico International / EUIPO - American Franchise Marketing (RoB)
(Sprawa T-356/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny znak towarowy RoB - Unieważnienie prawa do znaku towarowego - Artykuł 75 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 94 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Zasada 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 58 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/625] - Skarga prawnie oczywiście bezzasadna

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/79)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Daico International BV (Amsterdam, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat M. Kassner)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Söder, pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: American Franchise Marketing Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 21 marca 2017 r. (sprawa R 1407/2016-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między American Franchise Marketing a Daico International.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Daico International BV zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 239 z 24.7.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.