Sprawa T-355/21: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. - Polo Club Düsseldorf v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Company Bridge and Life]

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.294.29

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. - Polo Club Düsseldorf/EUIPO - Company Bridge and Life (POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976)

(Sprawa T-355/21) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976 - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy POLO CLUB - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Język postępowania: angielski

(2022/C 294/42)

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Polo Club Düsseldorf GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Weil)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: T. Frydendahl i J. Crespo Carrillo, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Company Bridge and Life, SL (Elche, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci J. Gracia Albero i D. Gómez Sánchez)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca żąda w istocie stwierdzenia nieważności i zmiany decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 26 kwietnia 2021 r. (sprawa R 1667/2020-1).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Polo Club Düsseldorf GmbH & Co. KG pokrywa koszty postępowania, w tym niezbędne wydatki poniesione przez Company Bridge and Life, SL w związku z postępowaniem przed izbą odwoławczą Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

1 Dz.U. C 329 z 16.8.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.