Sprawa T-355/09: Reber v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.63.18/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 marca 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r. - Reber przeciwko OHIM - Wedl & Hofmann (Walzer Traum)

(Sprawa T-355/09)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Walzer Traum - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Walzertraum - Brak rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Równość traktowania)

(2013/C 63/35)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 2 marca 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Reber Holding GmbH & Co. KG (Bad Reichenhall, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci O. Spuhler i M. Geitz)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. Schneider, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Wedl & Hofmann GmbH (Mills/Hall w Tyrolu, Austria) (przedstawiciel: adwokat T. Raubal)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 lipca 2009 r. (sprawa R 623/2008-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Reber Holding GmbH & Co. KG a Wedl & Hofmann GmbH.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Reber Holding GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.
______

(1) Dz.U. C 282 z 21.11.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.