Sprawa T-354/15: Allergopharma v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.221.24

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 czerwca 2018 r.

Postanowienie Sądu z dnia 19 kwietnia 2018 r. - Allergopharma / Komisja
(Sprawa T-354/15) 1

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Pomoc państwa - System pomocy przewidujący przyznanie zwolnienia z obowiązkowych rabatów na określone produkty farmaceutyczne - Decyzja uznająca system pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym - Brak indywidualnego oddziaływania - Akt wymagający przyjęcia środków wykonawczych)

Język postępowania: niemiecki

(2018/C 221/29)

(Dz.U.UE C z dnia 25 czerwca 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Allergopharma Allergopharma GmbH & Co. KG (Reinbek, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci T. Müller-Ibold, i F.-C. Laprévote)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Herrmann i T. Maxian Rusche, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Bencard Allergie GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat J. Fiegler)

Przedmiot

Przedstawione na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji (UE) 2015/1300 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie pomocy państwa wdrożonej przez Niemcy na rzecz niemieckich przedsiębiorstw farmaceutycznych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w postaci zwolnienia z obowiązkowych rabatów SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP) (Dz.U. 2015, L 199, s. 27)

Sentencja

1)
Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2)
Allergopharma GmbH & Co. KG pokrywa własne koszty, a także koszty poniesione przez Komisję Europejską..
3)
Bencard Allergie GmbH pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 328 z 5.10.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.