Sprawa T-353/03: Inge-Lise Nielsen v. Rada Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.155.17/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 czerwca 2005 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 13 kwietnia 2005 r.
w sprawie T-353/03, Inge-Lise Nielsen przeciwko Radzie Unii Europejskiej(1)

(Urzędnicy - Odmowa awansu - Artykuł 45 regulaminu pracowniczego - Oczywisty błąd w ocenie - Porównawcze uwzględnienie zasług - Dopuszczalność)

(2005/C 155/34)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 25 czerwca 2005 r.)

W sprawie T-353/03, Inge-Lise Nielsen, były urzędnik Rady Unii Europejskiej, zamieszkała w Villers-la-Ville (Belgia), reprezentowana przez adwokatów S. Orlandiego, A. Coolena, J.-N. Louisa i É. Marchala, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Radzie Unii Europejskiej (pełnomocnicy: F. Anton i M. Sims), mającej za przedmiot wniosek o uchylenie decyzji Rady o odmowie awansowania skarżącej do stopnia C1 w 2002 r., Sąd Pierwszej Instancji (czwarta izba), w składzie: H. Legal, prezes, P. Lindh i V. Vadapalas, sędziowie; sekretarz: I. Natsinas, administrator, wydał w dniu 13 kwietnia 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1 Skarga zostaje oddalona.

2 Każda ze stron pokrywa własne koszty postępowania.

______

(1) Dz.U. C 7 z 10.1.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.