Sprawa T-347/03: Eugénio Branco, Lda v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.217.37/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 września 2005 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie T-347/03, Eugénio Branco, Lda przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Europejski Fundusz Społeczny - Zmniejszenie pomocy finansowej - Podwykonawstwo - Prawa nabyte - Rozsądny termin)

(2005/C 217/82)

(Język postępowania: portugalski)

(Dz.U.UE C z dnia 3 września 2005 r.)

W sprawie T-347/03, Eugénio Branco, Lda, z siedzibą w Lizbonie (Portugalia), reprezentowanej przez adwokata B. Belchiora, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: początkowo A. Alves Vieira i A. Weimar, a następnie P. Andrade i A. Weimar, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2002) 3455 z dnia 23 października 2002 r. zmniejszającej kwotę pomocy finansowej w ramach EFS, udzielonej na podstawie wniosku nr 870302 P3, Sąd Pierwszej Instancji (piąta izba), w składzie: M. Vilaras, prezes izby, F. Dehousse i D. Šváby, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 30 czerwca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1. Skarga zostaje oddalona.

2. Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 7 z 10.1.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.