Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.258.16/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 sierpnia 2012 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2012 r. - Winzer Pharma przeciwko OHIM - Alcon (BAÑOFTAL)

(Sprawa T-346/09)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BAÑOFTAL - Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe KAN-OPHTAL i PAN-OPHTAL - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

(2012/C 258/27)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 25 sierpnia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlin, Niemcy) (przedstawiciel: S. Schneller, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J. Crespo Carillo, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Alcon Inc. (Hünenberg, Szwajcaria) (przedstawiciel: M. Vidal-Quadras Trias de Bes, adwokat)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 maja 2009 r. (sprawa R 795/2008-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Dr. Robert Winzer Pharma GmbH a Alcon Inc.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 28 maja 2009 r. (sprawa R 795/2008-1).
2) OHIM pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Dr. Robert Winzer Pharma GmbH.
3) Alcon Inc. pokrywa własne koszty postępowania.
______

(1) Dz.U. C 256 z 24.10.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.