Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.20.18/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 stycznia 2007 r.

Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2006 r. - IMS przeciwko Komisji

(Sprawa T-346/06)

(2007/C 20/26)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 27 stycznia 2007 r.)

Strony

Strona skarżąca: IMS Industria Masetto Schio srl (Schio, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci F. Colonna i T.E. Romolotti)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności opinii Komisji C(2006)3914 z dnia 6 grudnia 2006 r. oraz ustalenie istnienia prawa skarżącej do odszkodowania za szkody wyrządzone wskutek wydania tej opinii,

– obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania zgodnie z art. 87 i nast. regulaminu.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga jest skierowana przeciwko opinii Komisji C (2006)3914 z dnia 6 grudnia 2006 r. dotyczącej wprowadzonego przez władze francuskie środka ustanawiającego zakaz w odniesieniu do pewnych pras mechanicznych marki IMS.

Na poparcie swych żądań skarżąca podnosi:

– brak uwzględnienia przez Komisję wyroku francuskiego Conseil d'État z dnia 6 listopada 2002 r. Bezsprzeczne jest w tym zakresie, że wyrokiem nr 238453 z dnia 6 listopada 2002 r. francuski Conseil d'État wskazał na uchybienia w postępowaniu, w ramach którego podjęto interministerialną decyzję francuską z dnia 27 lipca 2001 r. i stwierdził jej nieważność. Komisja wydała zatem swą opinię w odniesieniu do aktu, który w świetle prawa państwa członkowskiego ustanawiającego ten akt, jest nieważny. Wobec tego opinia ta jest sprzeczna z prawem, jako że potwierdza akt, którego nieważność została stwierdzona przez właściwe władze i który nie wywiera już skutków prawnych,

– błąd w ocenie istoty sprawy. Zdaniem skarżącej dokonana przez Komisję ocena istoty sprawy jest dotknięta błędem, wskutek nieprawidłowej oceny cech produkowanych przez IMS maszyn, pod względem ich zgodności technicznej z obowiązującymi przepisami,

– co się tyczy naprawienia szkody IMS twierdzi, że ze wskazanych powyżej powodów poniosła i nadal ponosi nieuzasadnione szkody objęte odpowiedzialnością pozaumowną Komisji, która dopuściła się błędu nie uwzględniając nieważności decyzji francuskiej oraz dokonała błędnej oceny produktów IMS.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.