Sprawa T-344/10: Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2010 r. - UPS Europe i United Parcel Service Deutschland przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.288.50

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2010 r. - UPS

Europe i United Parcel Service Deutschland przeciwko Komisji

(Sprawa T-344/10)

(2010/C 288/94)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: UPS Europe NV/S.A. (Bruksela, Belgia) i United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Niemcy) (przedstawiciele: T. R. Ottervanger i E. V. A. Henny, advocaten)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania strony skarżącej

– Stwierdzenie, na podstawie art. 265 TFUE, bezczynności Komisji polegającej na niezajęciu stanowiska w sprawie o sygn. C 36/07 (poprzednia sygn. NN 25/07) Niemcy przeciwko Deutsche Post;

– obciążenie Komisja kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący zmierzają za pomocą niniejszej skargi do stwierdzenia, na podstawie art. 265 TFUE, bezczynności Komisji polegającej na niezajęciu stanowiska w sprawie o sygn. akt C 36/07 (poprzednia sygn. akt NN 25/07) Niemcy przeciwko Deutsche Post (Dz.U. 2007 C 245, s. 21).

Na poparcie swej skargi skarżący podnoszą, że Komisja nie zajęła w rozsądnym czasie stanowiska w powyższym dochodzeniu, przez co naruszyła art. 7 i 13 rozporządzenia (WE) nr 659/1999(1).

Ponadto nie zajmując w rozsądnym czasie stanowiska Komisja naruszyła także zasadę dobrej administracji oraz zasadę pewności prawa. Zdaniem skarżących, należało przestrzegać zasady dobrej administracji, gdyż należy ona do zasad ogólnych wspólnych tradycjom konstytucyjnym państw członkowskich. Co więcej, zasada ta została w sposób wyraźny ujęta w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U. 2010 C 83, s. 389).

______

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE (Dz.U. L 83, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.