Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.21/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2020 r. - Conlance / EUIPO - LG Electronics (SONANCE)
(Sprawa T-343/19) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SONANCE - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy conlance - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

(2020/C 175/26)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Conlance GmbH (Augsburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Hayn)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: LG Electronics, Inc. (Seul, Korea Południowa)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 5 kwietnia 2019 r. (sprawa R 1085/2018-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Conlance a LG Electronics.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Conlance GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 246 z 22.7.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.