Sprawa T-343/11: Niderlandy v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-343/11: Niderlandy v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.32/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 września 2013 r. - Niderlandy przeciwko Komisji

(Sprawa T-343/11) 1

(EFOGR - Sekcja Gwarancji - Wydatki wyłączone z finansowania - Owoce i warzywa - Wyłączenie z finansowania kosztów nadruków na opakowaniach - Nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producentów - Wyłączenie wydatków wszystkich członków danej organizacji producentów - Proporcjonalność)

(2013/C 325/53)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: początkowo C. Wissels, M. de Ree, B. Koopman i C. Schillemans, następnie C. Wissels, M. de Ree i C. Schillemans, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouquet i P. Rossi, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Komisji 2011/244/UE z dnia 15 kwietnia 2011 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 102, s. 33) w zakresie, w jakim dotyczy wydatków poniesionych przez Królestwo Niderlandów.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Królestwo Niderlandów zostaje obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 252 z 27.8.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.