Sprawa T-341/18: Wyrok Sądu z dnia 29 września 2021 r. - Nec v. Komisja Europejska - OpenLEX

Sprawa T-341/18: Wyrok Sądu z dnia 29 września 2021 r. - Nec v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.471.34/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 29 września 2021 r. - Nec / Komisja
(Sprawa T-341/18) 1

[Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek aluminiowych i tantalowych kondensatorów elektrolitowych - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG - Koordynacja cen w całym EOG - Przypisanie spółce dominującej naruszenia popełnionego przez jej spółkę zależną - Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r. - Waga naruszenia - Podwyższenie kwoty grzywny ze względu na powrót do naruszenia - Proporcjonalność - Nieograniczone prawo orzekania]

Język postępowania: angielski

(2021/C 471/46)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Nec Corp. (Tokyo, Japonia) (przedstawiciele: O. Brouwer, A. Pliego Selie, adwokaci, i R. Bachour, solicitor)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Cleenewerck de Crayencour, L. Wildpanner i F. van Schaik, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie, tytułem głównym, stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2018) 1768 final z dnia 21 marca 2018 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 [TFUE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa AT.40136 - Kondensatory) w zakresie, w jakim decyzja stwierdza, że skarżąca sama uczestniczyła w naruszeniu, oraz, pomocniczo, uchylenia lub obniżenia kwoty nałożonych na nią grzywien.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Nec Corp. pokrywa własne koszty oraz te poniesione przez Komisję Europejską.

1 Dz.U. C 294 z 20.8.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.